05 37 24 005, 041 753 524 // peternel.blaz@siol.net //  //  // 

Franja nas povezuje

Foto: Bojan Tavčar, fototeka Mestnega muzeja Idrija
 
Naziv projekta: Franja nas povezuje
 
Povzetek: Tako kot je bilo med 2. svetovno vojno, v času delovanja tajne bolnišnice Franja, ključno medsebojno sodelovanje in tesna povezanost osebja bolnišnice z domačini, je tudi v projektu Franja nas povezuje ključno sodelovanje med nosilci turistične, gostinske in muzejske dejavnosti na ožjem območju spomenika Partizanska bolnica Franja, ki se zavedajo vrednosti in sporočilnosti dediščine Franje ter bodo v času projekta aktivno sodelovali pri ohranjanju dediščine in nadgradnji njene interpretacije. Partnerji v projektu Franja nas povezuje so Mestni muzej Idrija (vodilni partner), Peternel in Peternel, gostinstvo in storitve d.o.o. in Turistično društvo Novaki.
Cilji: Poleg povezovanja zainteresiranih akterjev so cilji projekta:
- prispevati k razvoju novih turističnih produktov in storitev, ohranjanju in oživljanju dediščine in posredno povečanju prepoznavnosti ter turističnega obiska območja Partizanske bolnice Franja;
- ozaveščati javnost o dediščini Partizanske bolnice Franja, katere sporočilo so vrednote: mir, svoboda, solidarnost, enakost, humanost, sodelovanje – vrednote, ki so tudi vrednote današnjega sveta;
- preko različnih kanalov zainteresirani javnosti ponuditi čimveč informacij o dediščini bolnice Franja in programih za njeno spoznavanje, ki naj v posodobljeni in nadgrajeni obliki vključujejo doživljajske aktivnosti.
 
Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:
Projektne aktivnosti vključujejo zasnovo celostne interpretacije območja, ki bo podlaga za pripravo novih turističnih in pedagoških programov ter spletne strani. V smislu oživljanja območja načrtujemo na podlagi v projektu izdelane študije o prehrani v izrednih, medvojnih razmerah na primeru Partizanske bolnice Franja implementirati jedi v sodobno ponudbo gostišča Gačnk na nekdanji lokaciji javke (zbirališče ranjencev pred prenosom v bolnišnico), ki bo opremljena s kopijami avtentične opreme. Na javki se bodo izvajali tematski večeri, s katerimi želimo ohranjati tradicijo povojnih srečanj ranjencev in osebja Bolnice Franja. Pod okriljem Turističnega društva Novaki bo izveden pohod »Od javke do javke« in bo povezal domačije, ki so bile bistvenega pomena za nastanek, obstoj in delovanje bolnišnice med vojno.
 
Rezultati aktivnosti:
Poleg novih programov, prilagojenih različnim ciljnim skupinam (prebivalci, zainteresirana javnost, šoloobvezni otroci in mladina, družine in turistični obiskovalci), bo rezultat projekta tudi povečana dostopnost javnosti do kulturne dediščine Franje in s tem njena večja prepoznavnost in razumevanje. Projekt bo prispeval k trajnostni naravnanosti območja – ozaveščanje o naravni dediščini (soteska Pasice, v kateri se nahaja Bolnica Franja, je naravna vrednota državnega pomena), ohranjanje kulturne dediščine, uporaba lokalne hrane za ponudbo jedi iz časa 2. svetovne vojne in spodbujanje zdravega, aktivnega načina življenja (pohodništvo).
 

Partnerji v projektu: Mestni muzej Idrija (vodilni partner), Peternel in Peternel, gostinstvo in storitve d.o.o. in Turistično društvo Novaki

Trajanje projekta: 4. 6. 2018 - 15. 5. 2019

Začetek izvajanja aktivnosti: 4. 6. 2018

Vrednost celotnega projekta: 44.080,34 EUR

Vrednost sofinanciranja celotnega projekta iz sredstev CLLD: 26.585,43 EUR

Vir sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
 
 

 

 

 

prp  leader  EU  slo  las

WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill